In englishNanoq

Klubin säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Arktinen Klubi ry., Finlands Arktiska Klubb rf. ja sen kotipaikka on Vaasa.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää arktisia hiihto-, vaellus- ja kanoottimatkoja, tällaisten matkojen myötä saatujen kokemusten keräämistä ja tallentamista, sekä yhteydenpito vastaavanlaisiin ulkomaalaisiin järjestöihin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kutsuu jäsenikseen arktisilla alueilla liikkuneita henkilöitä, joiden kokemus kootaan yhteen yhdistyksen puitteissa.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut vähintään yhden vaativan, kolme viikkoa kestävän arktisen matkan. Myös arktisen alan tiedemiehiä voidaan hyväksyä jäseniksi. Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy jäsenet. (toim.huom. Yhdistyksen kokouksessa 25.11.1995 päätettiin jäsenen hyväksymisperusteeksi riittävän yksi vaativa, kaksi viikkoa kestänyt arktinen matka.)

4 § Yhdistyksen jäsen voidaan vuosikokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittaa yhdistyksen mainetta.

5 § Yhdistyksen jäsenmaksu on kaksikymmentä (20) euroa vuodessa, ellei vuosikokous jäsenmaksun suuruudesta muuta päätä.

6 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään joko loka- tai marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta,
2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
4. päätetään jäsenmaksun suuruudesta,
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet,
6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamies tarkastamaan kuluvan toimikauden hallintoa ja tilejä,
7. käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

7 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo se tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii.

8 § Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kuukautta ennen kokousta kirjeitse.

9 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen.

11 § Yhdistyksen tilikausi on vuosi ja se alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy kesäkuun viimeisenä päivänä. Tilinpäätös ja vuosikertomus ovat valmistettava elokuun viimeiseen päivään mennessä ja annettava tilintarkastajille ennen syyskuun loppua.

12 § Tilintarkastajien tulee ennen syyskuun loppua antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettava kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

13 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kolmen kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä, luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

14 § Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat Pietarsaaren Nanoq - museon hyväksi.

15 § Muutoin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.